logo

GROOTFORMAAT INRUILWEKEN

ONTVANG GELD RETOUR BIJ AANSCHAF VAN EEN NIEUWE CANON IMAGEPROGRAF GROOTFORMAAT PRINTER

WAAROP EEN OUDE GROOTFORMAAT PRINTER WORDT INGERUILD DOOR DIT FORMULIER UITERLIJK 31 JULI 2020 TE VOLTOOIEN

De nieuwe Canon imagePROGRAF grootformaat printer dient te zijn aangeschaft in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2020

 • € 125Categorie 1
  • TM-200
  • TM-205
  • TM-300
  • TM-305
  • TX-2000
  • PRO-2100
 • € 250Categorie 2
  • TX-3000
  • TX-4000
  • PRO-4100S
  • PRO-6100S
  • PRO-4100
  • PRO-6100
Velden met een sterretje * zijn verplicht in te vullen.
Reseller gegevens
*
*?
*
*
DD/MM/JJJJ
*
Ophaaladres oude printer
*
Retourinstructies

Let op, het retour te halen apparaat dient ontkoppeld te zijn van het netwerk en de netwerkspanning en gereed te staan op de begane grond, tenzij de aanwezige lift voldoende ruimte biedt om het apparaat te transporteren naar de begane grond.*
*
*
*
*
Gelieve alleen 10 cijfers en geen landcode of speciale tekens invoeren.
*
*
Graag in de volgende opmaak: 4 cijfers, spatie, 2 letters, dat wil zeggen 1234 AB
*
*
*
*
Financiële gegevens klant
*
*?
*
*
Voer de volledige naam van de begunstigde van de rekening in volgens paspoort/identiteitskaart (zonder initialen en titel)
*
Gelieve 8 cijfers zonder tussenruimte invoeren.
Bijgewerkt op 11:23 / 16-dec-2019

Algemene voorwaarden – Grootformaat Inruilweken

Artikel 1 - Deelnemers

Artikel 1.1

Deze actie geldt uitsluitend voor inwoners van Nederland. Een Deelnemer ("Deelnemer") is

een juridische entiteit (bedrijf) gevestigd in Nederland. Werknemers van Canon Nederland N.V.

("Canon") en haar dochterondernemingen, hun gezin, agenten en andere partijen die

rechtstreeks bij de actie betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname. De actie geldt

uitsluitend voor Deelnemers die de aankoop doen voor eigen gebruik, dat wil zeggen,

eindgebruikers. Canon behoudt zich het recht voor om te verifiëren of Deelnemers in

aanmerking komen en/of om Deelnemers naar eigen goeddunken, op elk gewenst moment

en om welke reden dan ook, uit te sluiten.

Artikel 2 - Deelnemen

Artikel 2.1

Deze actie geldt voor klanten die de in aanmerking komende producten bij een erkende en

deelnemende reseller aanschaffen. Om in aanmerking te komen voor het geldbedrag, moet

de Deelnemer het in artikel 3.1 genoemde product aanschaffen in Nederland bij een erkende

en deelnemende reseller of Canon.

Artikel 2.2

Ten einde van deze actie gebruik te maken, moet de verkoop worden gesloten binnen

1 januari tot en met 30 juni 2020. De inruilactie-claim kan uitsluitend worden ingediend via

www.canon.nl/inruil.

Artikel 2.3

Per Deelnemer kunnen maximaal het aantal in aanmerking komende producten worden

geclaimd met een maximum tot het aantal aangekochte producten tijdens de duur van de

actie.

Artikel 2.4

Volledig ingevulde en juiste claimformulieren, vergezeld van een kopie van het oorspronkelijke

aankoopfactuur van de verkopende partij, moeten uiterlijk op 31 juli 2020 worden ontvangen

via online inzending. Hiertoe moet het claimformulier worden gebruikt dat beschikbaar is op

www.canon.nl/inruil.

Artikel 2.5

Een inruilactie-claim kan slechts eenmalig worden ingediend en kan niet worden gebruikt in

combinatie met een andere tegoedbon of inruilactie-aanbieding voor de Canon

imagePROGRAF, zoals beschreven in artikel 3.1.

Artikel 2.6

Op het aankoopbewijs van de Klant moeten bij de erkende en deelnemende reseller of

Canon het aangekochte in aanmerking komende product, de aankoopprijs en de

aankoopdatum duidelijk worden vermeld. Documentatie die ten behoeve van deze

aanbieding wordt overlegd, wordt niet geretourneerd.

Artikel 2.7

Canon zal, binnen 50 dagen na goedkeuring van het inruilbedrag zoals beschreven in artikel overmaken via bankoverschrijving. Voor uitbetaling van uw creditfactuur kunt u contact opnemen met onze afdeling debiteurenbeheer via mailadres creditcontrol@canon.nl

Artikel 3 - Inruilactie

Artikel 3.1

De inruilactie geldt zoals hieronder beschreven voor de in aanmerking komende producten:

Categorie Modelnaam Inruilwaarde
1 Canon imagePROGRAF TM-200 125,00 EUR
1 Canon imagePROGRAF TM-205 125,00 EUR
1 Canon imagePROGRAF TM-300 125,00 EUR
1 Canon imagePROGRAF TM-305 125,00 EUR
1 Canon imagePROGRAF TX-2000 125,00 EUR
2 Canon imagePROGRAF PRO-2100 125,00 EUR
2 Canon imagePROGRAF TX-3000 250,00 EUR
2 Canon imagePROGRAF TX-4000 250,00 EUR
2 Canon imagePROGRAF PRO-4100S 250,00 EUR
2 Canon imagePROGRAF PRO-6100S 250,00 EUR
2 Canon imagePROGRAF PRO-4100 250,00 EUR
2 Canon imagePROGRAF PRO-6100 250,00 EUR

Artikel 3.2

Het inruilactie-claimformulier kan niet worden ingewisseld voor contanten.

Artikel 3.3

Indien de inruilactie-betaling een belastingvoordeel inhoudt, ligt de belastingverplichting bij

de ontvanger.

Artikel 3.4

In het geval dat de Klant de Canon imagePROGRAF aan de verkoper retourneert, heeft de

Deelnemer geen recht op het geldbedrag en zal elke aanvraag daartoe worden afgewezen.

Voor alle duidelijkheid, deze bepaling doet op geen enkele manier inbreuk op de

toepasselijke wettelijke rechten en het recht op garantie van de klant.

Artikel 3.5

Het retour te halen apparaat dient ontkoppeld te zijn van het netwerk en de netspanning en

gereed te staan op de begane grond, tenzij de aanwezige lift voldoende ruimte biedt om het

apparaat te transporteren naar de begane grond. Indien niet wordt voldaan aan de gestelde

instructies, dan kunnen mogelijk de extra kosten in rekening gebracht aan de eindklant.

Artikel 4 - De Promotor

Artikel 4.1

De promotor is de door Canon erkende en deelnemende reseller en Canon. De Promotors

behouden zich het recht voor om de actie op elk gewenst moment te beëindigen.

Artikel 5 - Persoonsgegevens

Artikel 5.1

De persoonsgegevens van Deelnemer, die via deelname aan de Actie aan Canon worden

verstrekt, worden door Canon in overeenstemming met de thans geldende wettelijke

bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met Canon's Privacy Policy

(http://www.canon.nl/Terms_and_Conditions/index.asp) verwerkt. Door deelname aan de

Actie gaat Deelnemer er mee akkoord dat persoonlijke gegevens in het automatische

gegevensbestand van Canon worden opgenomen. Canon besteedt de verwerking van de

persoonsgegevens uit aan Sales Promotions (IDA Business &, Technology Park, Ring Road,

Kilkenny, Ireland) in verband met de administratie van deze Actie.

Artikel 5.2

Persoonlijke informatie, waaronder, zonder beperking, de naam, afbeelding, het (mobiele)

telefoonnummer en/of het e-mailadres van de Deelnemer wordt uitsluitend gebruikt in

verband met deze Actie en wordt niet aan Derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor

de uitvoering van deze. Deelnemer heeft het recht om zijn/haar gegevens in te zien, te

corrigeren, te actualiseren of te wissen.

Artikel 6 - Disclaimer

Artikel 6.1

Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor claims die verloren raken of vertraging

oplopen, of voor claims die op de einddatum nog niet zijn ontvangen.

Artikel 6.2

Onvolledige of onleesbare claims zullen worden afgewezen. Het is de verantwoordelijkheid

van de Deelnemer om ervoor te zorgen dat voldoende gegevens worden verstrekt ten

behoeve van verwerking van de claims.

Artikel 6.3

Canon is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die de Deelnemer met betrekking tot de

actie maakt.

Artikel 6.4

Canon is niet aansprakelijk voor vertraagde claims van welke aard dan ook met betrekking tot

de actie. Geen enkele hier genoemde bepaling zal leiden tot uitsluiting of beperking van de

aansprakelijkheid van de Klant voor persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door bewezen

nalatigheid van de Klant.

Artikel 6.5

Canon is niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van deze aanbieding indien dit wordt

veroorzaakt door onvoorzienbare omstandigheden die leiden tot overmacht (dit wil zeggen:

die redelijkerwijs buiten de macht van Canon liggen) en/of gebeurtenissen die, zonder schuld

van een der partijen, de uitvoering of goede uitvoering onmogelijk maken.

Artikel 6.6

Canon behoudt zich het recht voor om deze actie op elk gewenst moment te beëindigen

en/of de voorwaarden en bepalingen eenzijdig te wijzigen zonder dat hieruit enige

aansprakelijkheid voortvloeit.

Artikel 7 – Toepasselijk recht

Artikel 7.1

Op deze algemene voorwaarden is het recht van toepassing van het land waarin u de Canon

imagePROGRAF hebt aangekocht. Bovendien geldt voor deze algemene voorwaarden de

exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken.

* Ik verklaar dat ik de Voorwaarden en bepalingen van deze actie heb gelezen en aanvaard. Ik aanvaard daarvoor de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van Canon Nederland